افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه
رنگ های موجود در بسته

12 رنگ

رنگ نوشتاری

مداد رنگی

فرم سطح مقطع

شش ضلعی

جنس جعبه

فلزی