افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه
رنگ نوشتاری

مداد رنگی

رنگ های موجود در بسته

24 رنگ

جنس جعبه

مقوایی

فرم سطح مقطع

شش ضلعی