افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه
رنگ های موجود در بسته

24 رنگ

جنس جعبه

فلزی

فرم سطح مقطع

شش ضلعی

رنگ نوشتاری

مداد رنگی